Ο ΑΣ Ομόνοια είναι πιστοποιημένος συνεταιρισμός σύμφωνα με τα πρότυπα της TUV Hellas. Όλοι οι παραγωγοί – μέλη του συνεταιρισμού ακολουθούν τα πρότυπα AGRO 2.1 και AGRO 2.2,  που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή των προϊόντων της. Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής

Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών

Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών

Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.